U wilt kwaliteit op het bedrijf? Dan bent u bij mij aan het juiste adres

Serveer uw gasten vanaf nu echt vers appelgebak

Disclaimer

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website
Deze website is eigendom van Gea’s Appeltaart. Door deze website te bekijken en of gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat wordt u geacht deze website te verlaten.

Gea’s Appeltaart is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de informatie op deze website.

Copyright
Niets van deze website mag worden hergebruikt, in welke vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van Gea’s Appeltaart. Het volledige copyright ligt bij Gea’s Appeltaart als eigenaar van deze website.

Intellectueel Eigendom
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gea’s Appeltaart.

Toepasbaar recht
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

Voorwaarden Gea’s Appeltaart

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gea’s Appeltaart zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Gea’s Appeltaart worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gea’s Appeltaart ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Gea’s Appeltaart zijn vrijblijvend en Gea’s Appeltaart behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Gea’s Appeltaart. Gea’s Appeltaart is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gea’s Appeltaart dit mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden of bij aflevering zonder korting of compensatie binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij ontvangst. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Gea’s Appeltaart.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 8% verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Gea’s Appeltaart bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Gea’s Appeltaart haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Gea’s Appeltaart om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Gea’s Appeltaart gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Gea’s Appeltaart.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Gea’s Appeltaart opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending/bezorging aan u.

4.3 Bij particuliere bestelling kunt u de taart in principe afhalen bij De Bosberg 3, 8426 GJ te Appelscha, mits met u is overeen gekomen dat de bestelling bezorgt wordt tegen een afgesproken bedrag aan bezorgkosten.

4.4 Zakelijke afnemers hebben binnen een straal van vijf (5) kilometer het alleenrecht op afname van Gea’s Appeltaart.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Gea’s Appeltaart verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

5.2 Voor de bakblikken, waarin de appeltaarten worden geleverd, wordt twee euro (€2,-) statiegeld per blik gevraagd. In de factuur wordt de verrekening opgenomen; hoeveelheid afgeleverde blikken en de hoeveelheid ingeleverde blikken. Dit wordt met elkaar verrekend op het totaalbedrag.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Gea’s Appeltaart geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Gea’s Appeltaart garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Gea’s Appeltaart daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gea’s Appeltaart de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Gea’s Appeltaart te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Indien u heeft besteld voor een aankoopbedrag waarbij wij (een deel van) de verzendkosten voor onze rekening nemen, en u wenst het product om welke reden dan ook te retourneren, dan storten wij het aankoopbedrag minus de door ons gemaakte verzendkosten terug. De verzendkosten die wij hierin hanteren zijn conform gemaakte individuele afspraak.

Producten welke speciaal voor u zijn besteld, of versproducten waarbij wij niet kunnen herleiden of de kwaliteit nog gewaarborgd is, kunnen wij helaas niet retour nemen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Gea’s Appeltaart, dan wel tussen Gea’s Appeltaart en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Gea’s Appeltaart, is Gea’s Appeltaart niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gea’s Appeltaart.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gea’s Appeltaart ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gea’s Appeltaart gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gea’s Appeltaart kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Gea’s Appeltaart schriftelijk opgave doet van een adres, is Gea’s Appeltaart gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Gea’s Appeltaart schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Gea’s Appeltaart gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gea’s Appeltaart deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gea’s Appeltaart in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gea’s Appeltaart vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Gea’s Appeltaart is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Gea’s Appeltaart is gevestigd in Appelscha en kantoorhoudende te 8426 GJ, De Bosberg 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72700823.

Contact

Contact opnemen met Gea kan per telefoon of per email.
Telefoon: 06-50582391.
E-mail: info@geasappeltaart.nl

Bestellen

Bestellen kan gewoon met je telefoon of door een e-mail te sturen naar info@geasappeltaart.nl

 

Voorwaarden